Polska

Rezydencja podatkowa

Zakwalifikowanie osoby fizycznej lub osoby prawnej jako rezydenta z punktu widzenia prawa podatkowego ma duże znaczenie praktyczne. Rezydent danego kraju podlega w tym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. jego dochód jest tam opodatkowany w całości, niezależnie od tego gdzie został uzyskany. Jest to zasad ogólna, jednak w pewnych sytuacjach osoba fizyczna lub prawna może podlegać opodatkowaniu od części swoich dochodów w kraju, w którym nie posiada statusu rezydenta.

 

Aby uniknąć jednoczesnego opodatkowania w dwóch krajach stosuje się odpowiednie reguły kolizyjne określone przez prawo wewnętrzne państw oraz międzynarodowe konwencje.

 

Dla przykładu, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Belgią oraz między Polską a Francją rozstrzygają problem rezydencji podatkowej osoby fizycznej przy użyciu następujących kryteriów:

 

  • stałe miejsce zamieszkania,
  • ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (tzw. ośrodek interesów życiowych),
  •  miejsce gdzie osoba zazwyczaj przebywa,
  • obywatelstwo,
  • wzajemne porozumienie właściwych organów obu państw, z tym, że kolejne kryteria stosuje się dopiero gdy na podstawie poprzedniego nie uda się ustalić miejsca rezydencji podatkowej.

 

Przede wszystkim bierze się więc pod uwagę miejsce stałego zamieszkania danej osoby fizycznej.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.