Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez KFE Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa, numer KRS 0000255059. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

Czy mogą mieć Państwo dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane osobowe są gromadzone na ich podstawie.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest KFE Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa, numer KRS 0000255059. Mogą nas Państwo identyfikować z markami, których jesteśmy właścicielem, tj.: KomFort Builing in Europe, KomFort BASE, Legal Building, Mediren. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez email: rodo@komfort.be oraz pod numerem telefonu: +48 22 465 90 09 lub z Inspektorem ochrony danych.
Jak mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: rodo@komfort.be

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Dodatkowo możemy przetwarzać dane w celach marketingowych oraz informacyjnych, np. o bieżącej działalności naszej firmy w ramach usługi newsletter.

Podstawę prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacji kiedy jeszcze nie nawiązaliśmy współpracy biznesowej, a chcemy Państwa informować o naszej działalności lub ofercie;
 • Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy wniosą Państwo reklamację dotyczącą realizowanych przez naszą firmę usług lub kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 • Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę oraz na podstawie umowy przetwarzania danych osobowych, np. przetwarzamy dane Państwa pracowników kiedy jest konieczne do prawidłowej realizacji usługi,
 • Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • w sytuacji kiedy zostali już Państwo naszymi klientami i w ramach prowadzonej współpracy dalej chcemy aby byli Państwo informowani o działalności naszej firmy i ofercie (marketingu własnych produktów lub usług),
 • w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń (cele archiwalne).

 

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzamy do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ramach naszej strony internetowej powierzamy podmiotowi świadczącemu dla nas usługi hostingowe. Państwa dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków.

 

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

Jak długo Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:

 • okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze);
 • lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
 • w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.

 

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

Do kogo mogą Państwo wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu świadczenia usług niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku wyrażonego w przepisach prawa podanie danych jest obligatoryjne.

 

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa (przy okazji zawieranych umów) lub z powszechnie dostępnych źródeł jak rejestry przedsiębiorców: CEIDG lub KRS. Zakres danych jakie pozyskaliśmy w ten sposób to: nazwa firmy, podstawowe dane adresowe i kontaktowe, przedmiot prowadzonej działalności.

 

Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Administrator zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Administratora w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Administrator rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w siedzibie Administratora lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@komfort.be

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Administratora żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

W imieniu Administratora Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Administrator nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@komfort.be

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)