SZUKASZ

zleceń budowlanych?
1 marca 2022

Zlecenia budowlane – czas wybrać dobre zlecenie

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią ruszają budowy, remonty i modernizacje w całej Unii Europejskiej. Jak dobrze wybrać zlecenie budowlane i trafić na rzetelnego i uczciwego kontrahenta - inwestora budowlanego? Decydować się na oferty polskie czy zagraniczne? W KomForcie znamy odpowiedzi na te pytania. W naszej bazie zleceń budowlanych mamy wyłącznie dobre oferty od sprawdzonych zleceniodawców kierowane do specjalistów wszystkich sektorów budowlanych: od prac ogólnobudowlanych i dekarskich, przez prace instalacyjne po prace wykończeniowe.   Dobre zlecenie budowlane to w ogólnym ujęciu:
 • charakter prac właściwie dobrany do kompetencji pracowników budowlanych,
 • zakres zlecenia odpowiadający możliwościom wykonawcy budowlanego,
 • realny harmonogram prac budowlanych,
 • odpowiednie przygotowanie koordynatora prac budowlanych,
 • budżet zlecenia gwarantujący przychód na zakładanym poziomie,
 • pewność umowy i rozliczeń.
  W wielu przypadkach warunki powyższe nie są proste do realizacji nawet na rodzimym gruncie. A niepewność co do ich spełnienia ogranicza skłonność polskich wykonawców budowlanych do prób starania się o zlecenia budowlane za granicą. Zlecenia budowlane za granicą mogą być pewne, bezpieczne, a dodatkowo bardziej dochodowe niż zlecenia budowlane realizowane w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że przeciętne wynagrodzenie godzinowe pracownika budowlanego jest w Polsce ponad dwuipółkrotnie mniejsze niż w Niemczech czy Francji, a nawet czterokrotnie niższe niż w Belgii. Oznacza to nie tylko większe pensje dla pracowników budowlanych zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców budowlanych ale także wyższe budżety całych kontraktów i wyższą rentowność prowadzonej działalności budowlanej. Zlecenie budowlane od zweryfikowanego kontrahenta i pełna obsługa kontraktu budowlanego to oferta KomFortu, dzięki której od lat nasi polscy partnerzy z sukcesem realizują prace budowlane za granicą.
czytaj całość
31 stycznia 2022

Eksport usług budowlanych wewnątrz UE – nasza specjalność

Eksport usług budowlanych wewnątrz UE to świadczenie usług na terenie jednego z krajów członkowskich ale innego niż kraj, w którym firma posiada swoją główną siedzibę. Eksport usług wymaga by firma budowlana oddelegowała swoich pracowników do pracy za granicą.

 

Eksport usług budowlanych wewnątrz UE jest możliwy pod kilkoma podstawowymi warunkami:

1.  Firma musi posiadać działalność zarejestrowaną w Polsce. 2.  Podstawowa działalność firmy musi skupiać się na ryku polskim, eksport usług jest bowiem świadczeniem wykonywanym tymczasowo i nie może być głównym źródłem utrzymania firmy. 3.  Pracownicy budowlani, którzy mają zostać oddelogowani do pracy za granicą, muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 4.  Nie można zatrudniać pracowników, wyłącznie celem ich oddelegowania.   Delegowaniem pracowników budowlanych do innego kraju Unii Europejskiej wymaga, jeszcze w Polsce przed rozpoczęciem dalszych procedur, zadbania o podstawowe dokumenty: •   poświadczenie podlegania przez pracownika budowlanegp ubezpieczeniu społecznemu w Polsce (dokument A1 - wydawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), •   EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.   Pozostałe wymagania administracyjne związane z eksportem usług budowlanych zależą ściśle od tego, na terenie jakiego kraju pracodawca chce realizować kontrakt budowlany.

Formalności wymagane przy prowadzeniu działalności budowlanej za granicą różnią się znacznie między krajami. Współpraca z firmą KomFort to zweryfikowane zlecenie, wsparcie w negocjacji kontraktu i pełna obsługa prawna i administracyjna niezbędna na każdym etapie prac budowlanych.

czytaj całość
30 listopada 2021

Limosa, OPOC/PDOK, czyli usługi budowlane w Belgii

Na europejskim rynku budowlanym działamy od blisko 20 lat. Znamy niuanse prawne i pułapki administracyjne w poszczególnych krajach UE i wiemy gdzie najtrudniej w Unii eksportować jest usługi budowlane. Firmy zagraniczne szczególnie w tym kontekście skarżą się na Belgię.  Jednak nasi Partnerzy nie muszą się tym martwić, wspieramy ich bowiem w całym procesie realizacji zleceń budowlanych za granicą, nawet na najtrudniejszym gruncie.

 

Formalności administracyjne związane ze świadczeniem usług budowlanych w Belgii

Z delegowaniem pracowników do pracy w Belgii wiąże się wiele formalności administracyjnych, które należy spełnić przed przystąpieniem do pracy.   Punktem wyjścia do podjęcia legalnej pracy w Belgii jest posiadanie dokumentu A1 poświadczającego, że oddelegowany pracownik na czas  prac na terenie Belgii podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Decyzję o wydaniu dokumentu A1, jego ewentualnym wycofaniu bądź stwierdzeniu nieważności podejmuje wyłącznie instytucja ubezpieczeń społecznych państwa członkowskiego.   Kolejnym istotnym warunkiem do spełnienia jest posiadanie deklaracji Limosa, która jest potwierdzeniem dokonania obowiązkowego zgłoszenia oddelegowanego pracownika i prac przez niego realizowanych na terenie Belgii w systemie rejestracji zagranicznych pracowników. Zgłoszenia należy dokonać każdorazowo przed rozpoczęciem okresu oddelegowania każdego pracownika. W przypadku braku ważnej deklaracji Limosa grozi grzywna.   Oddelegowując pracownika do pracy w Belgii należy mieć również na uwadze obowiązek rejestracji firmy w belgijskim fundusz OPOC/PDOK. Z rejestracją wiąże się obowiązek odprowadzania składek. Brak opłacania składek może skutkować potrąceniem stosownych kwot przez inwestora lub wykonawcę, dla którego taki podwykonawca świadczy usługi budowlane.  Ale co ciekawe w niektórych wypadkach przedsiębiorca może zostać zwolniony z tego obowiązku.   W Belgii występuje również obligatoryjny system dziennej rejestracji obecności pracowników na budowie tzw. checkinatwork. Rejestracja jest obowiązkowa dla inwestycji, których wartość całkowita netto jest równa lub wyższa kwocie 500 000,00 € i dotyczy zarówno wykonawców belgijskich jak i zagranicznych. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy lub podwykonawcy w zależności od ustaleń między stronami. Każdy pracownik może codziennie rejestrować swoją obecność samodzielnie lub może to robić brygadzista za całą ekipę.   W przypadku realizacji budów publicznych na kwotę równą lub wyższą niż 75 000,00 € (wymagania co do kategorii) oraz na kwotę równą lub wyższą niż 50 000,00 € (wymagania co do podkategorii) jest wymagane pozwolenie budowlane - agréation. Złożenie wniosku o agréation, nie jest proste - wymaga kompletu dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym.   Jak wiadomo na czas pracy za granicą polski pracodawca delegujący pracownika do innego państwa członkowskiego jest zobowiązany zapewnić mu wynagrodzenie obowiązujące w tym Państwie, w którym pracownik wykonuje pracę. Obowiązek ten wynika z dyrektywy unijnej nr 96/71/WE. Warunki pracy obowiązujące pracowników delegowanych do Belgii zależą od zbiorowego układu pracy, który reguluje kwestie związane z obowiązującym wynagrodzeniem branżowym oraz przysługującymi dodatkami. Belgijska Inspekcja Pracy, zwraca dużą uwagę na przestrzeganie stawek obowiązującego wynagrodzenia i jest w pełni uprawniona do przeprowadzania kontroli w tym względzie.   Wszystkim oddelegowanym pracownikom, którzy w czasie każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym przekraczają okres 183 dni pobytu i pracy na terenie Belgii, pracodawca powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do belgijskiego urzędu skarbowego. Obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek za pracowników spoczywa na pracodawcy. Co więcej gdy tylko 183 dni zostaną przez pracownika przekroczone, podatek należny do zapłaty w Belgii działa wstecz, od pierwszego dnia delegowania.  

Wymagania dodatkowe

  Ze względu na charakter realizowanej budowy, wymagania urzędów miejscowych bądź specyficzne wymagania Zleceniodawcy belgijskiego - zagraniczny wykonanwca może zostać poproszony o dostarczenia dodatkowych dokumentów, jak na przykład construbadge (dokument identyfikujący pracownika budowlanego w Belgii) lub zaświadczeń jak na przykład attestation 403 (zaświadczenie z Belgijskiego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych względem Service Public Fédéral FINANCES).

Covid-19

  W związku z pandemią Covid-19, obowiązują również zasady dotyczące wjazdu do Belgii dla nierezydentów w zależności od koloru strefy (zielona, pomarańczowa lub czerwona) i dotyczą one przyjazdów z krajów Unii Europejskiej. Wszystkich podróżujących samochodem, samolotem, pociągiem, autokarem lub statkiem do Belgii obowiązuje Formularz Lokalizacji Pasażera (Passenger Locator Form - PLF). Wyjątek stanowią podróżujący samochodem z krajów Unii Europejskiej, przebywający poza granicami Belgii mniej niż 48 godzin. Osoby powracające do Belgii z zagranicy oraz te, które zamierzają pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin muszą wypełnić ten formularz w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii.
czytaj całość
31 października 2021

Usługi Budowlane: Koronawirus a miejsce pracy

Przez kraje Europy przetacza się kolejna fala koronawirusa. W wielu krajach by móc bez przeszkód uczestniczyć w życiu społecznym konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw Covid-19, negatywnego wyniku testu, czy zaświadczenia o przebyciu choroby. Niektóre kraje wprowadziły możliwość kontrolowania przez pracodawców statusu koronawirusowego pracowników, jednak często w wąskich obszarach, na przykład w przypadku służby zdrowia, czy edukacji.

 

Przepisy w zakresie kontroli epitemologicznej są różne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co powoduje wiele wątpliwości szczególnie w przypadku eksportu usług i delegowania pracowników między krajami europejskimi. Wątpliwości te dotyczą również sektora budowlanego.

 

W Belgii gdzie obecnie eksport usług budowlnaych realizuje wielu Partnerów KomFortu kontrowersje budzi tzw. Covid Safe Ticket, który zawiera informacje medyczne odnośnie danego pracownika na temat statusu szczepienia jak również ewentualnego zakażenia koronawirusem. Dzieje się tak ponieważ niektórzy pośród belgijskich pracodawców lub zleceniodawców wymagają od osób zatrudnianych okazania tych informacji. Jest to jednak obecnie w Belgii niezgodne z prawem.

 

Zarówno Wyższa Rada ds. Zapobiegania i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, jak i Urząd Ochrony Danych wydały negatywną opinię w tej sprawie. Bez względu na sektor, pracodawca nie może wymagać okazania certyfikatu Covid-19 od swoich pracowników jak również nie może ich zmusić do zainstalowania lub korzystania z aplikacji  dedykowanej Covid Safe Ticket w celu sprawdzenia statusu szczepień. Według Urzędu Ochrony Danych, żądanie informacji o statusie szczepienia stanowiących dane o stanie zdrowia pracownika wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, dla którego musi być ustanowiona podstawa prawna.

 

Ponadto, wiąże się to również z brakiem możliwości nagradzania jak i karania pracowników posiadających lub nie Covid Safe Ticket w postaci np.

 • przyznania dodatkowych premii w ramach stosunku pracy,
 • zatrudnienia pracowników jedynie pod warunkiem okazania certyfikatu szczepień,
 • zwolnienia pracownika,
 • nałożenia na pracownika obowiązku pracy zdalnej,
 • odmówienia korzystania ze wspólnych pomieszczeń pracowniczych itp.
 

Należy pamiętać, że brak obowiązku okazania Covid Safe Ticket nie dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w firmie, ale również osób, które przyjeżdżają do danej firmy w celach świadczenia np. usług naprawczych czy też  inspektorów, którzy posiadają dostęp do firm ze względów zawodowych.

 

Pracodawca belgijski nie ma prawa wymagać okazania dowodu szczepienia od indywidualnego pracowadawcy. Ma jednak możliwość uzyskania, za pośrednictwem swojego lekarza medycyny pracy, ogólnej informacji o odsetku zaszczapionych wśród swojego personelu. Podana wartość nie stanowi informacji o danych osobowych, ale anonimową liczbę, dlatego nie podlega ona ochronie danych osobowych. Jednak nawet w wypadku wysokiego wyszczepienia pracowników wszystkie środki zapobiegawcze w miejscu pracy muszą być nadal przestrzegane.

 

Bez względu na kraj prowadzenia działalności odpowiedzialny pracodawca musi dbać o stosowanie właściwych środków zapobiegawczych wobec wszystkich pracowników, bez rozróżnienia na szczepionych i nieszczepionych. W szczególności konieczne jest zapewnienie zasad zachowania dystansu społecznego w celu maksymalnej ochrony zdrowia pracowników, a tym samym ciągłości prowadzonej działalności. W sektorze budowlanym

Dbamy o bezpieczeństwo naszych Partnerów i ich pracowników dlatego od początku epidemii szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie warunków reżimu sanitarnego w miejscu realizacji zlecenia budowlanego.

czytaj całość
30 września 2021

Bezpieczeństwo na budowie – mały wielki kask

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla każdej firmy - przynajmniej tak powinno być w świecie idealnym. Niestety w praktyce bezpieczeństwo nie zawsze stawiane jest na pierwszym miejscu, nawet w kraju takim jak Belgia, starającym się o pozycję lidera w zakresie bezpieczeństwa.   W 2019 r. belgijski sektor budowlany odnotował 8899 wypadków przy pracy, tj. 34 wypadki dziennie. W tym samym roku odnotowano 9 zgonów. W porównaniu z 2014 r. liczba wypadków przy pracy spadła o 14,2%. Wynik ten nie został uznany za zadowalający.   W Belgii trwa Kampania Safety My Priority, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej i umieszczenie tego kraju w pierwszej piątce krajów europejskich o najmniejszej liczbie wypadków przy pracy.   Belgia już obecnie znajduje się się na wysokim poziomie europejskim, jednak ambicja Belgów nie jest zaspokojona. Chcąc osiągnąć poziom liderów: Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji przy odpowiednim nastawieniu na pewno odniosą sukces. Hasłami przewodnimi są: przekonanie, dyscyplina i determinacja, zarówno dla menedżera biznesowego, jak i jego współpracowników.   Konfederacja Budowlana w Belgii wzywa wszystkich wykonawców do podpisania karty Safety My Priority jako rzeczywistego zobowiązania do nadania bezpieczeństwu absolutnego priorytetu.   Kask ochronny, przedmiot, który może uratować twoją głowę   Niekiedy może się to wydawać irytujące, a w upalne dni jest naprawdę niewygodne ale mimo wszystko noszenie kasku musi być automatyczne.   Nie jesteś przekonany?   Poniżej opisany test da Ci do myślenia:   Zdejmij buty. Weź młotek o wadze 500 gramów i połóż go na stopę. Prawie nie poczujesz siły, jaką młot wywiera na twoją stopę. Następny krok: weź ten sam młotek i upuść go z wysokości jednego metra na stopę. Nie chcesz? Słusznie, bo wiesz, że siła będzie znacznie większa.   Oto drugi test:   Połóż się płasko na podłodze i poproś współpracownika, aby upuścił młotek na Twój brzuch z jednego metra od ziemi. Nie będzie to miłe, ale przeżyjesz to. Następnie wykonaj ten sam test, ale na głowę zamiast na brzuch. Nie chcesz? Być może dlatego, że czujesz, że cios w głowę jest o wiele mocniejszy i ma znacznie poważniejsze  konsekwencje.   Jaki jest wniosek?   Ważną rolę odgrywa nie tylko wysokość upadku, ale także miejsce uderzenia. W praktyce oznacza to, że nawet lżejsze przedmioty, takie jak śruby, mogą mieć destrukcyjny wpływ, jeśli zostaną upuszczone z wysokości.   Tutaj właśnie kask robi różnicę, z gładką powierzchnią, na której odbija się przedmiot, oraz z efektem amortyzacji wnętrza.     Kask nie tylko chroni przed spadającymi przedmiotami, ale także w przypadku uderzenia głową o przeszkody, noszenia toreb lub paczek na głowie czy ramionach, ale także przed drobnymi przedmiotami, które latają i rozpryskują produkty. Zagrożenia te są stale obecne na placach budowy.   Praca w sektorze budowlanym nierozerwalnie łączy się z ryzykiem występowania wypadków i mniejszych lub większych obrażeń. Kluczową kwestią jest zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz chęć przestrzegania obowiązujących norm zarówno przez pracowników jak i ich przełożonych.  

Dla nas bezpieczeństwo jest priorytetem! Wszyscy nasi Partnerzy są przeszkoleni z zasad obowiązujących na budowach, a my sumiennie przypominamy o konieczności ich przestrzegania, a przede wszystkim o kasku.

czytaj całość
26 sierpnia 2021

Delegowanie pracowników budowlanych za granicę w dobie pandemii COVID-19

Delegowanie pracowników budowlanych za granicę w dobie pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 stało się zdecydowanie trudniejsze. Większość krajów stworzyła system bariery ochronnej dla osób przyjeżdżających, a także tych pracujących za granicą. Prawie wszystkie kraje UE wprowadziły liczne dodatkowe wymagania i procedury by minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Ograniczenie w delegowaniu pracowników budowlanych

Obostrzenia ulegały - w zależności od stopnia zachorowalności - poluzowaniu lub zaostrzeniu, co komplikowało delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej. Od samego początku tj. od marca 2020 r. sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie. A wprowadzane restrykcje uderzały w poszczególne działy gospodarki, w tym także w branżę budowlaną, której działalność w dużym stopniu opiera się na pracownikach wyjeżdżających na zasadach delegowania. Rządy poszczególnych krajów podejmowały szereg działań, które miały na celu możliwie jak najmniejsze ograniczenie swobody “normalnego” funkcjonowania. Kraje takie jak Belgia czy Niemcy od początku wypracowały, jasno określone, procedury legalnego wjazdu na swoje terytoria. Dzięki temu zagraniczni przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa budolwane, mogą w dalszym ciągu delegować pracowników do pracy za granicą co nie zagraża ich interesom.

Wymagania w zakresie delegowania pracowników budowlanych w czasie pandemii

  Do obligatoryjnych wymogów delegowania pracowników budowlanych z Polski nadal zalicza się:
 • zaświadczenie A1 (wydawane przez ZUS w Polsce),
 • właściwą deklarację oddelegowania,
 • rejestrację oraz stosowne wnioski składane odpowiednio wcześnie do organów administracyjnych w danych kraju.
  Swoboda przemieszczania się to jedno z podstawowych wolności obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Musimy jednak pamiętać, że szczególnie w czasach globalnej walki z koronawirusem prawo to stało się ograniczone. Zasadniczym punktem wyjścia w delegowaniu, a tym samym przemieszczaniu się pracowników jest obecnie w wielu krajach posiadanie przez każdą osobę dokumentu poświadczającego zmniejszone ryzyko roznoszenia Covid-19. Dokumenty uprawniające do przekraczania granic, w tym także w celach zawodowych to:
 • negatywny test PCR w kierunku COVID-19,
 • certyfikat Covid-19,
 • zaświadczenie poświadczające przyjęcie pełnej dawki szczepienia,
 • zaświadczenie o przebyciu choroby Covid-19.
Odpowiedni dokument, jeden z powyższych, należy posiadać przed wjazdem do większości krajów UE. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu podróż jest niemożliwa.

Wymogi sanitarne na budowie

Pandemia wymogła również wzmożone wymogi sanitarne i dodatkowe środki bezpieczeństwa, co w przypadku budownictwa przełożyło się chociażby na tempo prac. Instytucje nadzorcze dokładnie weryfikują zachowanie należytej odległości między pracownikami, obecność środków dezynfekcyjnych, specjalne miejsca sanitarne z dostępem do umywalek itp. Kontrole na placach budowy są prowadzone bardzo wnikliwie a osoby odpowiedzialne za obiekty przestrzegają zasad sanitarnych i wymagają ich respektowania. Co prawda początek roku 2020 przyniósł pogorszenie koniunktury w europejskim budownictwie wskutek zaostrzenia obostrzeń pandemicznych oraz gorszej niż w roku poprzednim pogody. Z biegiem czasu i “oswajania” się z nowymi zasadami funkcjonowania w czasach pandemii, podwykonawcy jak i zleceniodawcy zagraniczni wypracowali model wzajemnego współdziałania z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Na szczęście nastroje firm w branży budowlanej są coraz lepsze ze względu na stopniowe wychodzenie z pandemii i wypracowane już procedury. Dzisiaj, z perspektywy czasu wiemy, że firmy polskie jak i zagraniczne potrafią pracować skutecznie również w tak dynamicznie zmieniających się warunkach.

KomFort działa elastycznie i skutecznie

Od początku pandemii wspieraliśmy naszych partnerów, którzy dzięki nam płynnie dostosowali się do nowych warunków.
czytaj całość