UE

Koordynacja zabezpieczenia społecznego

W związku ze swobodą przepływy osób i usług w Unii Europejskiej, szczególnie istotne jest zapewnienie osobom przemieszczającym się pomiędzy państwami właściwego zabezpieczenia społecznego, niezależnie od miejsca pobytu. Z tego względu, powstały przepisy, koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego w poszczególnych państwach.

Przepisy te są zawarte w umowach międzynarodowych (zawieranych pomiędzy poszczególnymi państwami) oraz aktach prawnych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej takich jak: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71, Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) 883/2004, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (WE) 987/2009. Dwa ostatnie dokumenty weszły w życie stosunkowo niedawno, 1 maja 2010 r. i wprowadziły do systemu koordynacji szereg istotnych reform (zobacz też: A1/E101). Pozostałe są stosowane tylko w ograniczonym zakresie.Wszystkie te przepisy są oparte na 4 fundamentalnych zasadach:

  1. Zasada równego traktowania przy stosowaniu przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego (zakaz dyskryminacji)
  2. Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa (osoba ubezpieczona może nie może być jednocześnie objęta ubezpieczeniem w kilku państwach, ale musi być ubezpieczona co najmniej w jednym z nich)
  3. Zasada zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywania (świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego nabyte w jednym państwie co do zasady nie zostają utracone w przypadku zmiany miejsca zamieszkania)
  4. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia (ustalając prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego bierze się pod uwagę również okresy ubezpieczenia w innych państwach).

Koordynacją są objęte nie tylko kraje należące do Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo, Łotwa), ale również Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Liechtenstein, Norwegia, Islandia) oraz Szwajcaria.

W zakładce każdego kraju sygnalizujemy zagadnienia ważne dla firm eksportujących lub planujących eksport usług budowlanych. Prezentowane tematy będą poszerzane i omawiane szczegółowo w trakcie rozmów z Partnerami firmy KFE Holding Sp. z o.o. w ramach obowiązków wynikających z umowy o współpracę.

 

Prosimy zapoznać się z informacjami na tej stronie przed rozpoczęciem działalności za granicą a następnie śledzić aktualizacje. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym, który pomoże wyjaśnić znaczenie prezentowanych zapisów lub dokumentów.

 

Ze względu na złożoność zagadnień prawnoadministracyjnych związanych z eksportem usług budowlanych, treści prezentowane na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie mogą być traktowane jako wyczerpujący zasób wiedzy w tym przedmiocie i nie mają charakteru porad prawnych ani ekspertyz w tym zakresie. Treści dotyczące aspektów prawnych, zawarte na stronie internetowej www.komfortgroup.eu nie stanowią oferty handlowej.