EU

A1/E101

Formulier A1 vervangt formulier E101

De socialezekerheidsstelsels voor zelfstandigen en hun families bevinden zich momenteel in een overgangsperiode tengevolge van de inwerkingtreding op 1 mei 2010 van een nieuwe regelgeving op dit gebied. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle formaliteiten die geregeld moeten worden om misverstanden te voorkomen op het gebied van sociale zekerheid in geval van werknemers van een bedrijf met zetel in een andere Lidstaat van de Europese Unie die gedetacheerd worden naar België.
Werkgevers moeten voor alle gedetacheerde werknemers A1-formulieren aanvragen, om aan te tonen dat zij verzekerd zijn. Dit document vervangt het E101-formulier, dat op grond van oude wetgeving van toepassing was. E101-formulieren die vóór 1 mei 2010 zijn afgegeven, blijven echter van kracht tot hun geldigheidsperiode verstreken is.
Middels het A1-formulier wordt aangetoond dat de werknemer daadwerkelijk verzekeringspremies betaalt binnen het stelsel van sociale zekerheid in zijn land van herkomst en dat hij dus verzekerd is. Op grond hiervan hoeft de werknemer geen verzekeringspremies meer te betalen in het land van detachering.
De geldigheidsperiode van het A1-formulier bedraagt 24 maanden en kan niet worden verlengd (het E101-formulier werd voor een periode van 12 maanden afgegeven en kon wel worden verlengd).

Op het tabblad van elk land delen we belangrijke informatie voor bedrijven die bouwservices in het buitenland leveren of van plan zijn te leveren. De gepresenteerde onderwerpen worden uitgebreid besproken en besproken tijdens gesprekken met de partners van KFE Holding Sp. z o.o. verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Lees de informatie op deze site voordat u in het buitenland gaat werken en volg dan de updates. Als u vragen hebt, neemt u contact op met onze verkoopvertegenwoordiger, die u kan helpen de betekenis van de gepresenteerde vermeldingen of documenten uit te leggen.