Na europejskim rynku budowlanym działamy od blisko 20 lat. Znamy niuanse prawne i pułapki administracyjne w poszczególnych krajach UE i wiemy gdzie najtrudniej w Unii eksportować jest usługi budowlane. Firmy zagraniczne szczególnie w tym kontekście skarżą się na Belgię.  Jednak nasi Partnerzy nie muszą się tym martwić, wspieramy ich bowiem w całym procesie realizacji zleceń budowlanych za granicą, nawet na najtrudniejszym gruncie.

 

Formalności administracyjne związane ze świadczeniem usług budowlanych w Belgii

Z delegowaniem pracowników do pracy w Belgii wiąże się wiele formalności administracyjnych, które należy spełnić przed przystąpieniem do pracy.

 

Punktem wyjścia do podjęcia legalnej pracy w Belgii jest posiadanie dokumentu A1 poświadczającego, że oddelegowany pracownik na czas  prac na terenie Belgii podlega ustawodawstwu polskiemu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Decyzję o wydaniu dokumentu A1, jego ewentualnym wycofaniu bądź stwierdzeniu nieważności podejmuje wyłącznie instytucja ubezpieczeń społecznych państwa członkowskiego.

 

Kolejnym istotnym warunkiem do spełnienia jest posiadanie deklaracji Limosa, która jest potwierdzeniem dokonania obowiązkowego zgłoszenia oddelegowanego pracownika i prac przez niego realizowanych na terenie Belgii w systemie rejestracji zagranicznych pracowników. Zgłoszenia należy dokonać każdorazowo przed rozpoczęciem okresu oddelegowania każdego pracownika. W przypadku braku ważnej deklaracji Limosa grozi grzywna.

 

Oddelegowując pracownika do pracy w Belgii należy mieć również na uwadze obowiązek rejestracji firmy w belgijskim fundusz OPOC/PDOK. Z rejestracją wiąże się obowiązek odprowadzania składek. Brak opłacania składek może skutkować potrąceniem stosownych kwot przez inwestora lub wykonawcę, dla którego taki podwykonawca świadczy usługi budowlane.  Ale co ciekawe w niektórych wypadkach przedsiębiorca może zostać zwolniony z tego obowiązku.

 

W Belgii występuje również obligatoryjny system dziennej rejestracji obecności pracowników na budowie tzw. checkinatwork. Rejestracja jest obowiązkowa dla inwestycji, których wartość całkowita netto jest równa lub wyższa kwocie 500 000,00 € i dotyczy zarówno wykonawców belgijskich jak i zagranicznych. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy lub podwykonawcy w zależności od ustaleń między stronami. Każdy pracownik może codziennie rejestrować swoją obecność samodzielnie lub może to robić brygadzista za całą ekipę.

 

W przypadku realizacji budów publicznych na kwotę równą lub wyższą niż 75 000,00 € (wymagania co do kategorii) oraz na kwotę równą lub wyższą niż 50 000,00 € (wymagania co do podkategorii) jest wymagane pozwolenie budowlane – agréation. Złożenie wniosku o agréation, nie jest proste – wymaga kompletu dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

 

Jak wiadomo na czas pracy za granicą polski pracodawca delegujący pracownika do innego państwa członkowskiego jest zobowiązany zapewnić mu wynagrodzenie obowiązujące w tym Państwie, w którym pracownik wykonuje pracę. Obowiązek ten wynika z dyrektywy unijnej nr 96/71/WE. Warunki pracy obowiązujące pracowników delegowanych do Belgii zależą od zbiorowego układu pracy, który reguluje kwestie związane z obowiązującym wynagrodzeniem branżowym oraz przysługującymi dodatkami. Belgijska Inspekcja Pracy, zwraca dużą uwagę na przestrzeganie stawek obowiązującego wynagrodzenia i jest w pełni uprawniona do przeprowadzania kontroli w tym względzie.

 

Wszystkim oddelegowanym pracownikom, którzy w czasie każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym przekraczają okres 183 dni pobytu i pracy na terenie Belgii, pracodawca powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy do belgijskiego urzędu skarbowego. Obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek za pracowników spoczywa na pracodawcy. Co więcej gdy tylko 183 dni zostaną przez pracownika przekroczone, podatek należny do zapłaty w Belgii działa wstecz, od pierwszego dnia delegowania.

 

Wymagania dodatkowe

 

Ze względu na charakter realizowanej budowy, wymagania urzędów miejscowych bądź specyficzne wymagania Zleceniodawcy belgijskiego – zagraniczny wykonanwca może zostać poproszony o dostarczenia dodatkowych dokumentów, jak na przykład construbadge (dokument identyfikujący pracownika budowlanego w Belgii) lub zaświadczeń jak na przykład attestation 403 (zaświadczenie z Belgijskiego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych względem Service Public Fédéral FINANCES).

Covid-19

 

W związku z pandemią Covid-19, obowiązują również zasady dotyczące wjazdu do Belgii dla nierezydentów w zależności od koloru strefy (zielona, pomarańczowa lub czerwona) i dotyczą one przyjazdów z krajów Unii Europejskiej. Wszystkich podróżujących samochodem, samolotem, pociągiem, autokarem lub statkiem do Belgii obowiązuje Formularz Lokalizacji Pasażera (Passenger Locator Form – PLF). Wyjątek stanowią podróżujący samochodem z krajów Unii Europejskiej, przebywający poza granicami Belgii mniej niż 48 godzin. Osoby powracające do Belgii z zagranicy oraz te, które zamierzają pozostać w Belgii dłużej niż 48 godzin muszą wypełnić ten formularz w ciągu 48 godzin przed przybyciem do Belgii.